21 d'octubre de 2019

 

Què són els Incoterms?

 

Incoterms prové de les paraules International Commercial Terms, és a dir, termes de comerç internacional. Es tracta d'una sèrie de normes o estàndards comercials que defineixen a càrrec de qui corren les responsabilitats, riscos i costos en el contracte de compravenda internacional de mercaderies. És important determinar el moment exacte en què el risc de pèrdua o deteriorament de les mercaderies passa del venedor al comprador, amb l'objectiu d'agilitar la informació en tota la cadena logística.

 

Els Incoterms estan definits per la Cambra de Comerç Internacional. Aquest organisme s'ha encarregat d'elaborar i actualitzar aquests termes des de 1936 (amb última revisió el 2010), d'acord amb els canvis que va experimentant el comerç internacional.

Grup E: Lliurament directe a la sortida
EXW - Ex Works
(En fàbrica o lloc convingut)

Ha d'anar seguit del lloc concret de lliurament i és el que més obliga el comprador, que s'ha d'encarregar de carregar la mercaderia i el transport, del despatx de duanes i altres tràmits. El venedor ha de subministrar la mercaderia embalada i etiquetada, amb la factura corresponent.

 

Grup F: Lliurament indirecte, sense pagament del transport principal
FCA - Free Carrier
(Lliure transportista)

Aquest incoterm responsabilitza el venedor a lliurar la mercaderia en algun lloc a convenir del país d'origen, com a locals d'un transitari o estació ferroviària, fent-se càrrec dels costos fins a aquest punt.

FAS - Free Alongside Ship
(Punt de càrrega convingut)

Aquest incoterm fa càrrec del comprador del lliurament de la càrrega al moll del port marítim, al costat del vaixell. Fins a aquest moment, totes les despeses i riscos corren a compte del comprador. El venedor es fa càrrec de les despeses de duana d'origen.

FOB - Free On Board
(Lliure a bord)

La mercaderia es lliura a bord del vaixell, ja estibat, al port d'origen. A partir d'aquest moment es traslladen els riscos de pèrdua o dany al comprador. Aquest és un dels Incoterms més utilitzats i s'utilitza quan la càrrega s'emmagatzema en palets, bidons o caixes.

 

Grup C: Lliurament indirecte, amb pagament del transport principal
CFR - Cost and Freight
(Cost i noli)

Aquest incoterm ha d'anar seguit del port de destinació i responsabilitza el venedor a fer-se càrrec dels costos, riscos i pèrdues fins al port de destinació. A partir que la mercaderia sigui carregada al port de destinació, la responsabilitat passa a ser del comprador.

CPT - Carriage Paid To
(Transport pagats fins)

S'utilitza tant en transport marí, fluvial, terrestre i aeri com per transport multimodal. Els costos del transport els assumeix el venedor fins que la mercaderia es lliura al transitari al país d'origen. El comprador assumeix els costos de duana.

CIF - Cost, Insurance and Freight
(Cost, assegurança i noli)

El venedor contracta una assegurança fins al port de destinació, però el risc des del port d'origen l'assumeix el comprador. S'utilitza únicament quan el transport es realitza per via marítima o fluvial.

CIP - Carriage and Insurance Paid
(Transport i segur pagats fins)

Indicat en transport multimodal, després d'aquest incoterm s'ha d'indicar el punt de lliurament de la mercaderia. El risc l'assumeix el comprador des que la mercaderia es lliura al transitari al país d'origen, tot i que és el venedor qui ha de contractar l'assegurança.

 

Grup D: Lliurament directe a l'arribada
DAT - Delivered At Terminal
(Lliurat en terminal)

En aquest incoterm, el venedor es fa càrrec de tot el risc i les despeses fins que la càrrega s'hagi rebut a la terminal o port acordat. Un cop rebuda la mercaderia, els costos de duana i riscos els assumeix el comprador.

DAP - Delivered At Place
(Lliurat en un punt)

Aquest incoterm s'aplica a qualsevol tipus de transport. La mercaderia passa a responsabilitat del comprador en un lloc acordat, més enllà de la duana. D'aquesta manera, el venedor es fa càrrec dels costos i riscos fins que la càrrega es lliura en aquest punt acordat.

DDP - Named destination Place
(Lliurat amb drets pagat)

Aquest incoterm és el que més responsabilitat assumeix el venedor, que s'ha de fer càrrec de totes les despeses fins a lliurar el producte en el lloc convingut. L'únic que ha de fer el comprador és proporcionar un lloc i data de lliurament, així com facilitar qualsevol tràmit.

 
 

Actualitat

 

Les nostres últimes notícies i comunicats

 
 
 

21 de març de 2024

 
 
 

Compromís renovat amb la qualitat i la seguretat en el transport d'aliments líquids (FEED)

 
 
 

11 de desembre de 2023

 
 
 

Innovació i Seguretat: Claus de l'Èxit a Transports F. Ramos

 
 
 

01 d'agost de 2023

 
 
 

F. Ramos, guanyadors del premi PYME. Un reconeixement i una gran responsabilitat.

 
 
 
 

 

Avís de cookies