Transport de productes SANDACH de categoria 3dijous, 30 març, 2017

Avui volem parlar sobre els productes SANDACH, uns materials d’origen animal que, per motius sanitaris o per decisió de l’operador, no es destinaran al consum humà. Per mantenir la seguretat alimentària, s’han de mantenir una sèrie de mesures de control durant el seu tractament, emmagatzemament i eliminació de residus. De la mateixa manera, posar especial atenció al transport i la seva traçabilitat.

SANDACH

SANDACH és l’acrònim de “Subproductes Animals No Destinats Al Consum Humà”

Els productes SANDACH es classifiquen en tres categories depenent del seu risc per a la salut humana i animal: categoria 1, categoria 2 i categoria 3. Segons aquesta classificació s’aplicarà una normativa o una altra del Reglament (CE) Nº 1069/2009.

 Productes categoria 1  Productes categoria 2  Productes categoria 3

 

Els materials de categoria 1 són els que tenen un major risc per a la salut, com la contaminació per EET, que continguin substàncies prohibides o contaminants.

 

Els materials de categoria 2 inclou subproductes que podrien tenir algun risc, tot i que no estiguin contaminades ni continguin substàncies prohibides.

 

Els materials de categoria 3 són productes aptes per al consum humà però no es dediquen a aquesta finalitat per motius comercials.


Els materials de categoria 3 són aquells productes alimentaris de procedència animal no utilitzats pel consum humà. Ens referim per exemple als productes compostos per algunes parts d’animals d’escorxador, parts d’animals de caça, caps d’aus de corral, algunes pells i plomes, teixits i ossos, entre altres.

La inexistència d’una llei que regulés l’ús i eliminació d’aquests subproductes animals va desencadenar als anys 90 una sèrie de crisis alimentaries i alertes sanitàries. És per això que el Parlament i Consell  Europeu van aprovar un reglament que establís els mecanismes per a la seva transformació i eliminació.

Aquests productes i subproductes s’utilitzen, segons la seva procedència, per l’elaboració de pinsos i alimentació animal, abonaments, composts o biogàs, entre altres usos definits a l’article 10 del Reglament 1069/2009.

L’eliminació de tots els productes de categoria 3 no és una solució sostenible, tant pels alts costos com pels riscos que suposarien al medi ambient. Tot i així, el Reglament 1069/2009 contempla diversos mètodes d’eliminació: mitjançant incineració, coincineració o mitjançant un abocador autoritzat.

Cal destacar que, segons el mateix reglament, és l’empresa explotadora qui ha de responsabilitzar-se de totes les fases, com la recollida, la manipulació, el transport, l’emmagatzemament, la distribució i l’eliminació, si s’escau. A aquest article però, ens centrarem en la part relacionada amb el transport i la logística.

Recollida, transport i traçabilitat

Aquestes són algunes de les obligacions de l'explotador en l’àmbit de la recollida, el transport i la traçabilitat dels productes de categoria 3.

  • Ha de notificar a l’autoritat competent abans d’iniciar les operacions de generació, transport, manipulació, processament, emmagatzemament, introducció al mercat, distribució, ús i eliminació dels SANDACH.
  • Ha de recollir, identificar i transportar els subproductes animals sense demores i en condicions saludables,  que evitin riscos per a la salut pública i animal.
  • Ha de garantir el transport dels productes acompanyats de documentació comercial corresponent o un certificat sanitari, on consti l’origen, el destí, la quantitat, la descripció i el marcat dels productes.
  • Ha de portar el registre dels enviaments, així com sistemes que identifiquin en tot moment les empreses que s’han subministrat i les empreses qui l’han abastit.
  • En cas del comerç intracomunitari, ha d'etiquetar els envasos, vehicles i contenidors en color verd.

Cisternes especials pels productes SANDACH de categoria 3

A Transportes F. Ramos, a més de complir amb totes les exigències legals, disposem de cisternes especialitzades pel transport de productes de categoria 3. Creiem oportú utilitzar contenidors exclussivament pels productes SANDACH per tal de no combinar-los amb el transport de productes de consum humà ja que d'aquesta manera podem garantir al una seguretat alimentària òptima.

Les cisternes que s'encarreguen de transportar aquest tipus de productes són les "Jumbo", compartimentades de 29.000-31.000 litres. Aquestes cisternes contenen compartiments separats i sortides independents, assegurant la traçabilitat del producte, ja que en cap moment es barreja amb altres productes alimentaris.